春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Julkisuus ja tietosuoja

   Verkkoviestinn?n erityiskysymyksi?

   Kuntaorganisaatioiden verkkoviestint??n vaikuttavat sek? julkishallinnon toimintaa ohjaava lains??d?nt? ja suositukset ett? yleiset verkkoviestinn?n odotukset.

   Verkkosivusto tarjoaa kunnalle kanavan ajantasaiseen ja kustannustehokkaaseen tiedonv?litykseen ja vuorovaikutukseen niin kuntalaisten kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Ajantasainen ja sujuva verkkopalvelu on kunnan k?yntikortti.

   Vaikka sosiaalisen median kanavat ovat nousseet perinteisen verkkoviestinn?n rinnalle, tarvitaan edelleen selke?? viestint?? kunnan sivuilla. Kuntien verkkopalvelun tulisi siis v?himmill??n sis?lt?? tietoa kunnan toiminnasta ja palveluista, kertoa tietoa kunnan p??t?ksenteosta ja sen vaikutuksista sek? mahdollistaa asukkaiden ja sidosryhmien osallistumista ja vaikuttamista.

   Verkkopalvelun k?ytt?j?lt? ei pid? edellytt?? tiet?myst? kuntaorganisaatiosta, vaan kunnan on osattava neuvoa omilla sivuillaan k?ytt?ji? oikean tiedon l?hteelle asiakasl?ht?isesti. Kunnan verkkopalvelu on tunnistettava nimens?, sis?lt?ns? ja graafisen ilmeens? mukaan kunnan palveluksi.

   Kunnan toimielimen esityslistat?ja p?yt?kirjat?kunnan verkkosivuilla

   Kuntalain 29.2 §:n mukaan kunnan on huolehdittava, ett? toimielinten k?sittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisess? tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinn?ss??n huolehdittava, ett? salassa pidett?vi? tietoja ei vied? yleiseen tietoverkkoon ja ett? yksityisyyden suoja henkil?tietojen k?sittelyss? toteutuu.

   Toimielinten esityslistoilla selostetaan tiiviisti kokouksessa k?sitelt?vien asioiden valmistelun tulokset. Esityslistojen ja liiteaineistojen helppo saatavuus, esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, heti esityslistan valmistuttua lis?? valmistelun avoimuutta.

   Esityslistoja ja liiteaineistoja ei voi kuitenkaan vied? yleiseen tietoverkkoon sellaisenaan, vaan asiakirjat on k?yt?v? huolellisesti l?pi ja yleiseen tietoverkkoon viet?v?st? versiosta on poistettava salassa pidett?v?t tiedot. T?m?n lis?ksi on arvioitava kunnan oikeus k?sitell? kokousasiakirjoihin sis?ltyvi? julkisia henkil?tietoja yleisess? tietoverkossa. Hyv?n tiedonhallintatavan ja hyv?n tietojenk?sittelytavan vaatimukset sek? kunnan viestint?velvoitteet on pyritt?v? sovittamaan yhteen niin, ett? viranomaisten velvollisuudet viestinn?ss? ja tiedonsaantioikeuksien edist?misess? toteutetaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa. Tiedon saanti julkisista asiakirjoista on turvattava.

   Valmistelun avaaminen yleist? tietoverkkoa k?ytt?m?ll? ja henkil?tietojen k?sittely yleisess? tietoverkossa on perusteltua erityisesti silloin, kun esityslistalla selostetaan sellaisen asian valmistelua, joka koskee kunnan yhteisten asioiden j?rjest?mist??tai p??t?ksenteolla on yleist? vaikutusta kunnan asukkaiden el?m??n tai elinymp?rist??n. Verkkoviestinn?ll? edistet??n t?ll?in kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sek? mahdollisuuksia valvoa kunnan viranomaisten toimintaa ja p??t?ksentekoa. Kokousasiakirjoihin sis?ltyvi? henkil?tietoja voidaan pit?? yleisess? tietoverkossa vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan.

   Hallintos??nt??n on mahdollista kirjata keskeiset periaatteet sek? tarkentavat m??r?ykset tietosuojasta kunnan verkkoviestinn?ss?. Kunnanhallitus voi antaa ohjeet verkkoviestinn?st?. Toimielimet voivat kuitenkin viime k?dess? itse p??tt?? viestinn?st? ja valmistelun julkisuuden toteuttamisesta omiin asiakirjoihinsa liittyen. Toimielimen vastuulla on luoda omalla toimialallaan edellytykset l?pin?kyv?lle toiminnalle asioiden valmistelussa ja p??t?ksenteossa.

   Kuntalain 140.1 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sek? kuntayhtym?n 58?§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen p?yt?kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidet??n tarkastamisen j?lkeen n?ht?v?n? yleisess? tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista s??nn?ksist? muuta johdu.

   Jos asia on kokonaan salassa pidett?v?, p?yt?kirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidett?v?n asian k?sittelyst?. P?yt?kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta v?ltt?m?tt?m?t henkil?tiedot. P?yt?kirjan sis?lt?m?t henkil?tiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan p??ttyess?.

   Esityslistojen ja p?yt?kirjojen julkiseksi tuleminen

   Kunnan toimielimen esityslistat ja p?yt?kirjat ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Kunnan viranomaisen laatima p?yt?kirja tulee yleens? julkiseksi julkisuuslain 6.1 §:n 6 kohdan mukaan. Se on p??s??nt?isesti julkinen siit? alkaen, kun se on tarkastuksen j?lkeen allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu. My?s esityslista tulee julkisiksi samassa yhteydess?. T?t? ennen tiedon antaminen em. asiakirjoista on viranomaisen harkinnassa.

   Julkisuusmy?nteisen tulkinnan vaatimus ja kunnan tiedottamisvelvollisuus puoltavat sellaista tulkintaa, ett? kunnat voivat julkaista toimielinten esityslistoja verkkosivuillaan jo ennen varsinaista kokousta ottaen kuitenkin huomioon salassapitos??nn?sten lis?ksi my?s henkil?tietojen k?sittelylle laissa asetetut vaatimukset.

   Asiakirjat, jotka eiv?t ole lain nojalla tulleet julkisiksi jo aikaisemmin, tulevat julkisuuslain 6.1 §:n 9 kohdan nojalla julkisiksi, kun asia, jota asiakirja koskee, on k?sitelty viranomaisessa loppuun. T?m? lainkohta ja 6.1 §:n 8 kohta voivat koskea esimerkiksi p?yt?kirjan liitteit?. Kaikista liiteasiakirjoista ei voi antaa tietoja asian valmisteluvaiheessa vaarantamatta asian k?sittely?. T?ll?in harkintavaltaa voidaan asian k?sittelyn jatkuessa perustellusti k?ytt?? siten, ett? tietoa ei anneta.

   ”Julkiset” ja ”salaiset” esityslistat

   Kunnan toimielimill? on monesti ”julkinen” ja ”ei-julkinen” tai ”salainen” esityslista. "Ei-julkinen" lista viittaa yleens? siihen, ett? esityslistaa ei l?hetet? oma-aloitteisesti tiedoksi esim. tiedotusv?lineille tai laiteta verkkoon ennen kokousta.

   Salassapidosta ei siis aina ole kysymys, vaan listan ”julkisuus” ennen p??t?ksentekoa liittyy enemm?nkin kunnan tiedottamiseen. Kunnan viranomainen ei voi "julistaa" asiaa tai asiakirjaa salassapidett?v?ksi. Salassapitoperusteista s??det??n aina lain tasolla.

   Esityslistojen toimittaminen kunnan aloitteesta muille kuin kokouksessa l?sn?olo- ja puheoikeutetuille on luonteeltaan kunnan tiedottamista.

   Salassa pidett?v?t tiedot esityslistoissa ja p?yt?kirjoissa

   Salassapito muodostaa poikkeuksen julkisuuslain p??s??nn?st?. Salassa pidett?v?t tiedot eiv?t tule julkisiksi, vaikka ne liittyisiv?t asiaan, joka muilta osiltaan kuuluu lain mukaan julkisuuden piiriin. Mik?li asiakirja sis?lt?? sek? julkisia ett? salassa pidett?vi? tietoja, julkiset tiedot on annettava, mik?li t?m? on mahdollista salassa pidett?vi? tietoja paljastamatta.?

   Salassa pidett?vi? tietoja ei suositella merkitt?viksi p?yt?kirjaan, jos t?m? on suinkin v?ltett?viss?. Sen sijaan ne voidaan kirjata salassa pidett?viin liitteisiin. T?ll?in julkinen p?yt?kirja voidaan julkaista salassa pidett?vien liitteiden tulematta sivullisen tietoon.

   Asiaa ty?ns? puolesta hoitavilla kunnan viranhaltijoilla ja ty?ntekij?ill?, samoin kuin asiaa k?sittelev?n toimielimen j?senill? on oikeus saada tieto my?s salassa pidett?vist? liitteist?. T?llaisia liitteit? ei julkaista verkossa.

   Esityslistojen ja p?yt?kirjojen sis?ll?n tarkastaminen ennen julkaisemista verkossa

   Ennen toimielimen esityslistojen ja p?yt?kirjojen julkaisemista verkossa on varmistuttava siit?, ett? julkaistava p?yt?kirja ei sis?ll? salassa pidett?vi? tietoja eik? sellaisia henkil?tietoja, joiden verkkojulkaisemiseen ei ole lain mukaista perustetta, ts. joihin ei liity tiedottamisintressi. Yksityisyyden suoja on t?ss? yhteydess? painavampi peruste kuin julkisuusperiaate tai kunnan tiedottamisvelvollisuus. Yksitt?ist? tunnistettavaa henkil?? koskevien tietojen laittaminen kunnan verkkosivuille on henkil?tietojen k?sittely?, johon sovelletaan tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

   Kunnan oikeutta k?sitell? henkil?tietoja yleisess? tietoverkossa arvioidaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan ja tietosuojalain 4 §:n mukaisesti. Henkil?tietojen k?sittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua kunnan toiminnan kannalta ja perustua joko kunnan lakis??teisiin teht?viin tai kunnan vapaaehtoisten teht?vien hoitamiseen (yleinen etu). K?yt?nn?ss? t?m? tarkoittaa, ett? yksitt?isen henkil?n tietoja voi verkossa, ilman suostumusta, julkaista ainoastaan jos ja niin kauan kuin tietoihin liittyy kuntalain 29 §:n mukaista tiedottamisintressi?.

   Kuntien on syyt? pit?? henkil?tietoja sis?lt?v?t kokousasiakirjat verkkosivuillaan vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman rajoitetun ajan, ja on suositeltavaa poistaa ne viimeist??n vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Jos kokousasiakirjoissa ei ole henkil?tietoja tai jos t?llaisia tietoja on alkuper?isiss? asiakirjoissa, mutta ne ovat toimitettu nettiversiosta pois, voidaan asiakirjoja pit?? verkkosivuilla pidemm?n ajan.

   Yksityiskohtaisten henkil?? koskevien tietojen k?sittely kunnan verkkosivuilla ei yleens? ole tarpeen. Yleisluontoinen selostus on yleens? riitt?v?. T?ll?in tiedottamisvelvollisuus on sovitettavissa yhteen yksityisyyden suojan vaatimusten kanssa. Tarkemmat tiedot kunnassa k?sitelt?vist? julkisista asioista ovat joka tapauksessa saatavissa tarvittaessa muussa muodossa, joten kunnan toiminnasta kiinnostuneet p??sev?t kyll? tavalla tai toisella yksityiskohtaisemminkin perille asioista.

   Vaatimukset kunnan henkil?st?? koskevien tietojen k?sittelyss?

   Henkil?tietoja k?sitell??n kunnassa mm. ty?- tai virkahakemuksia vastaanottaessa ja k?sitelt?ess?. Hakemusvaiheessa k?sitelt?viin henkil?tietoihin sovelletaan tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia riippumatta henkil?tietojen muodosta (paperi, s?hk?inen jne.).

   Hakijoiden yhteenvetotietojen kokonaisuuden julkaiseminen avoimessa verkossa ei t?yt? henkil?tietolain henkil?tietojen k?sittely? koskevia vaatimuksia. T?llainen tietojen verkkojulkaisu vaarantaisi perusteettomasti hakijoiden yksityisyyden suojaa, eik? tietojen julkaisuun n?in laajasti ole perusteltua tiedottamisintressi?.

   Tulkintaongelmat v?ltet??n, kun viran haun yhteenvetotietoja ei p?yt?kirjaan sis?ltyvin?k??n julkaista kunnan internetsivuilla. Suositeltavaa on, ett? virkavaalip??t?ksest? tiedotettaessa internetsivulla informoidaan l?hinn? virkaan valitusta, varalle valitusta ja vaalissa ??ni? saaneista sek? todetaan esimerkiksi, ett? julkiset tiedot muista hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastossa.

   Lue my?s:?Pit??k? kaikki henkil?st?p??t?kset julkaista verkossa?

   Kunnan henkil?st?n valokuvat

   Kunnan henkil?st??n kuuluvien kuvia ei ole suositeltavaa laittaa avoimeen verkkoon ilman asianomaisen henkil?n suostumusta. Tietosuojavaltuutetun tulkinnan mukaan esimerkiksi kuva voidaan julkaista ty?nantajan kotisivuilla ilman ty?ntekij?n suostumusta, jos julkaiseminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista ty?nantajan toiminnan kannalta.

   Kuvan ja muiden ty?teht?vien hoitamisen kannalta merkityksellisten tietojen julkaiseminen voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun ty?ntekij?n velvollisuuksiin kuuluu olla tunnistettavissa ja saavutettavissa ammattinimike- ja?ty?yhteystietojen sek? kuvan perusteella. Ty?nantajan tulee huolellisesti harkita, onko sen palveluksessa olevien tiedot ja kuvat tarpeen julkaista verkkosivuilla. Perusteettomasti tietoja ei tule vied? verkkoon. Vaikka suostumusta julkaisemiseen ei v?ltt?m?tt? tarvitakaan, kunnan palveluksessa olevilla on oikeus tiet??, mit? tarkoitusta varten heit? koskevia tietoja on verkossa.

   Kunnan on voitava tiedottaa esimerkiksi siit?, ketk? viranhaltijat ovat tavoitettavissa virkaansa kuuluvien teht?vien hoitamista varten ja ketk? eiv?t. Suoraan teht?vien hoitamiseen liittyvien tietojen julkaiseminen netiss? ei useimmissa tilanteissa vaaranna lainvastaisesti yksityisyyden suojaa. Lain mukaan salassa pidett?vi? tietoja ei kuitenkaan saa laittaa verkkoon.

   Henkil?st?n palkkatiedot

   Kunnan ja kuntayhtym?n ty?- ja virkasuhteisen henkil?st?n palkat, palkan osat ja lis?t ovat nimikirjalain mukaan julkisia. Muiden tahojen kuin julkisyhteis?jen palveluksessa olevien ty?ntekij?iden palkkatiedot ovat salaisia. T?m? koskee my?s esimerkiksi kunnallisten yhti?iden ty?ntekij?it?.

   Julkisia ovat esimerkiksi kunnan tai kuntayhtym?n palveluksessa olevan henkil?n peruspalkka, sijoituspalkkaluokka, kokemuslis?t, henkil?kohtainen lis?, kannustuslis?, lis?ty?-, ylity?- ja muut ty?aikakorvaukset, autoetu, kilometrikorvaukset, p?iv?rahat sek? palkan kokonaism??r?.

   Nettopalkka on syyt? katsoa salaiseksi. My?s palkkauksen perustetta varten tehdyt arvioinnit ovat salaisia. Vaikka kunnan tai kuntayhtym?n palveluksessa olevien palkkaustiedot ovat julkisia henkil?tietoja, niit? ei pid? laittaa avoimeen verkkoon.

   Lista palkankorotuksen saaneista ty?ntekij?ist? korotusta koskevine tietoineen muodostaa henkil?rekisterin. Tulkintaongelmat v?ltet??n, kun palkankorotuslistoja ei p?yt?kirjaan sis?ltyvin?k??n julkaista kunnan internetsivuilla.

   Kirjalliset varoitukset

   Kirjallinen varoitus on ty?njohdollisena toimenpiteen? julkinen tieto. Varoitus ei ole nimikirjalain 7 §:n tarkoittama salassapidett?v? rangaistustieto. Se ei ole muullakaan perusteella salainen.

   Tietoa varoituksen antamisesta nimetylle viranhaltijalle ei kuitenkaan yleens? ole tarpeen julkaista verkkosivuilla. Useimmissa tapauksissa kunnalla ei ole sellaista tiedottamisintressi?, ett? n?in laaja tiedon julkaisu olisi asiallisesti perusteltavissa.

   Virkavapaat ja el?kkeelle siirtyminen

   Tieto viranhaltijan virkavapaasta tai el?kkeest? voidaan julkaista verkossa.?Se on kuitenkin syyt? ilmaista vapaan tai el?kkeen perustetta mainitsematta?– peruste on n?et usein lain mukaan salassa pidett?v? tieto.

   Tulkintaongelmien v?ltt?miseksi el?kkeen perustetta koskevat tiedot on syyt? katsoa salassa pidett?viksi (mm. ty?kyvytt?myysel?ke, ty?tt?myysel?ke,?osa-aikael?ke).

   Keva (31.12.2010 asti: Kuntien el?kevakuutus) on katsonut, ett? tieto henkil?n el?kehakemuksesta ja el?kkeest? on salassa pidett?v?, lukuun ottamatta tietoa siit?, ett? henkil? saa tavallista vanhuusel?kett?, joka siis ei ole salassa pidett?v?. El?kkeen m??r?? koskevat tiedot ovat salassa pidett?vi?.

   Vaatimukset kunnan luottamushenkil?it? koskevien tietojen k?sittelyss?

   Kunnan luottamushenkil?iden nimet ja tiedot siit?, mit? puoluetta tai muuta ryhm?? he edustavat, saa laittaa kunnan verkkosivuille –?t?m? ei edellyt? ao. henkil?iden suostumusta, koska kyse on julkisen luottamusteht?v?n hoitamiseen liittyvist? tiedoista.

   Luottamushenkil?iden yhteystietojen laittaminen verkkoon edellytt?? p??s??nt?isesti heid?n suostumustaan. Luottamushenkil?iden kotiosoitteita, puhelinnumeroita tai yksityisi? s?hk?postiosoitteita ei saa laittaa verkkoon ilman suostumusta. Poikkeus t?st? s??nn?st? on esim. kunnan nimenomaan luottamustoimen hoitamista varten luottamushenkil?n k?ytt??n antama s?hk?postiosoite, jonka saa laittaa verkkoon n?kyviin.

   Lis?? aiheesta

   tags
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright