春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Muutoksenhaku ja muutoksenhakuohjemallit opetus- ja kulttuuritoimessa

   L?ht?kohtaisesti kunnan ja kuntayhtym?n viranomaisen p??t?ksest? valitetaan kuntalain (410/2015) 16 luvun mukaisesti. Koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lains??d?nn?ss? on kuitenkin s??detty muutoksenhausta er?isiin nimetty? lasta, oppilasta ja opiskelijaa koskeviin p??t?ksiin. N?m? koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevan lains??d?nn?n muutoksenhakus??nn?kset syrj?ytt?v?t kuntalaissa s??detyn muutoksenhaun.

   Liitteen? p?ivitetyt mallit nimetty? lasta, oppilasta ja opiskelijaa koskeviin p??t?ksiin liitett?vist? muutoksenhakuohjeista.

   Laki oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa (2019/808) tuli voimaan 1.1.2020. Hallintolaink?ytt?laki on kumottu. Koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevaan lains??d?nt??n sis?ltyv?t viittaukset hallintolaink?ytt?lakiin tarkoittavat nykyisin viittausta lakiin oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa.

   Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatuslaissa (2018/540) s??det??n muutoksenhausta lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista koskevaan p??t?kseen.

   Oikaisuvaatimus kunnan monij?seniselle toimielimelle (VKL 62.1 §)

   Lapsen varhaiskasvatusoikeutta koskevaan p??t?kseen voi hakea ensiasteessa muutosta vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalta toimielimelt?.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje kunnan monij?seniselle toimielimelle - varhaiskasvatuslaki 62.1 §)

   Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (VKL 62.2 §)

   Varhaiskasvatuslain 50 §:ss? tarkoitetun kunnan monij?senisen toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan p??t?kseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle siten kuin laissa oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa s??det??n.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - varhaiskasvatuslaki 62.2 §)

   Perusopetuslain mukainen opetus

   Perusopetuslaissa (1998/628) s??det??n esiopetuksesta, perusopetuksesta, lis?opetuksesta, maahanmuuttajille j?rjestett?v?st? perusopetukseen valmistavasta opetuksesta.

   Perusopetuslain mukaan yksitt?ist? oppilasta koskeviin p??t?ksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

   Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (POL 42 §)

   Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oikaisuvaatimus tehd??n aluehallintovirastolle, kun p??t?s koskee

   • oppilaaksi ottamista
   • uskonnon ja el?m?nkatsomustiedon opetusta (13 §)
   • erityisen tuen j?rjest?mist? (17 §) *)
   • erityisi? opetusj?rjestelyj? (18 §)
   • oppilaan pidennetty? oppivelvollisuutta (25.2 §)?
   • perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa (27 §) ?

   N?iss? asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain s??nn?ksi?, jollei oikaisun tekemisest? ole perusopetuslaissa toisin s??detty.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle -perusopetuslaki 42 §).

   *) Mik?li oppilaan erityisen tuen j?rjest?mist? koskevassa p??t?ksess? p??tet??n my?s oppilaan perusopetuslain 31 §:ss? s??detyist? tulkitsemis- ja avustajapalveluista tai muista perusopetuslain 31 §:ss? s??detyist? palveluista, liitet??n p??t?kseen t?lt? osin muutoksenhakuohjeeksi my?s hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - perusopetuslaki 42 a §.

   Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (POL 42 a §)

   Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa hallintovalitus tehd??n hallinto-oikeuteen, kun p??t?s koskee

   • oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
   • oppilaan m??r?aikaista erottamista
   • oppilaan opetuksen maksuttomuutta (31 §)
   • koulumatkaetuutta (32 §)
   • majoitusta (33 §)
   • tapaturman hoitoa (34.1 §)

   N?iss? asioissa valitus tehd??n siten kuin laissa oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa s??det??n, jollei valituksen tekemisest? ole perusopetuslailla toisin s??detty.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - perusopetuslaki 42 a §).

   Lukiolain mukainen koulutus

   Lukiolaissa (2018/714) s??det??n lukiokoulutuksesta sek? maahanmuuttajille ja vieraskielisille j?rjestett?v?st? lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta.

   Lukiolain mukaan yksitt?ist? opiskelijaa koskeviin p??t?ksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

   Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (LL 49 §)

   Lukiolain mukaisessa koulutuksessa oikaisuvaatimus tehd??n aluehallintovirastolle, kun p??t?s koskee

   • opiskelijaksi ottamista
   • 23 §:n 2 momentissa tarkoitettua lis?ajan my?nt?mist? tai 24 §:ss? tarkoitettua opiskeluoikeuden p??ttymist?
   • suoritettujen opintojen hyv?ksi lukemista
   • opiskelun poikkeavaa j?rjest?mist?
   • oikeutta saada uskonnon ja el?m?nkatsomustiedon opetusta

   N?iss? asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain s??nn?ksi?, jollei oikaisuvaatimuksen tekemisest? ole lukiolaissa toisin s??detty.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - lukiolaki 49 §).

   Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (LL 50 §)

   Lukiolain mukaisessa koulutuksessa hallintovalitus tehd??n hallinto-oikeuteen, kun p??t?s koskee

   • opiskelijalle annettavaa varoitusta
   • opiskelijan m??r?aikaista erottamista
   • opiskelijan erottamista asuntolasta m??r?ajaksi tai opintojen j?ljell? olevaksi ajaksi
   • koulutuksesta pid?tt?mist? rikostutkimuksen ajaksi
   • 34 §:ss? s??detty? etua tai oikeutta (opiskelijoilta peritt?v?t maksut)
   • 35 §:ss? s??dett? etua tai oikeutta (opintososiaaliset edut)

   N?iss? asioissa valitus tehd??n siten kuin laissa oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa s??det??n, jollei valituksen tekemisest? ole lukiolailla toisin s??detty.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - lukiolaki 50 §).

   Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus

   Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (2017/531) s??det??n ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen sek? valmentavan koulutuksen j?rjest?misest?.

   Ammatillista koulutusta koskevan lain mukaan yksitt?ist? opiskelijaa koskeviin p??t?ksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta, valittamalla hallinto-oikeuteen tai opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan.

   Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (AKL 111 §)

   Oikaisuvaatimus tehd??n aluehallintovirastolle, kun koulutuksen j?rjest?j?n p??t?s koskee

   • valmentavan koulutuksen suoritusaikaa (11 §)
   • opiskelijaksi ottamista (43 §)
   • erityist? tukea (64 §)
   • osaamisen arvioinnin mukauttamista (64.2 §)
   • ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista (66 §)
   • huumausainetesti? koskevan todistuksen esitt?misvelvollisuutta (84 §)
   • opiskelijan oikeutta v?liaikaisesti keskeytt?? opintonsa (96 §)
   • opiskelijan katsomista eronneeksi (97 §)

   N?iss? asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain s??nn?ksi?, jollei oikaisuvaatimuksen tekemisest? ole ammatillista koulutusta koskevassa laissa toisin s??detty.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - laki ammatillisesta koulutuksesta 111 §)

   Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (AKL 112 §)

   Ammatillisessa koulutuksessa tehd??n hallintovalitus hallinto-oikeuteen, kun koulutuksen j?rjest?j?n p??t?s koskee

   • opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta
   • opiskelijan m??r?aikaista erottamista oppilaitoksesta
   • opiskeluoikeuden pid?tt?mist?
   • asuntolasta erottamista
   • oikeutta maksuttomaan ruokailuun
   • erityist? tukea saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
   • oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
   • oikeutta asuntolapaikkaan

   N?iss? asioissa valitus tehd??n siten kuin laissa oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa s??det??n, jollei valituksen tekemisest? ammatillisesta koulutuksesta annetulla lailla toisin s??det?.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki ammatillisesta koulutuksesta 112 §).

   Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan (AKL 113 §)

   Ammatillisessa koulutuksessa tehd??n valitus opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan, kun koulutuksen j?rjest?j?n p??t?s koskee

   • opiskeluoikeuden peruuttamista
   • opiskeluoikeuden palauttamista

   N?iss? asioissa valitus tehd??n siten kuin laissa oikeudenk?ynnist? hallintoasioissa (2019/808) s??det??n, jollei muualla laissa toisin s??det?.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle - laki ammatillisesta koulutuksesta 113 §).

   Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetuksesta s??det??n lailla taiteen perusopetuksesta (1998/633). Lain mukaan yksitt?ist? oppilasta koskeviin p??t?ksiin voi hakea ensiasteessa muutosta vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua.

   Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki taiteen perusopetuksesta 10 §)

   Taiteen perusopetuksessa voi vaatia oikaisua aluehallintovirastolta, kun p??t?s koskee

   • oppilasmaksua (12 §)
   • oppilaaksi ottamista.

   N?iss? asioissa oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle tehd??n hallintolain mukaisesti, jollei taiteen perusopetuksesta annetussa laissa toisin s??det?.

   Liitteen? malli asianosaiselle p??t?ksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - laki taiteen perusopetuksesta 10 §).
   ?

   Lis?? aiheesta

   /laki/muutoksenhaku

   /laki/muutoksenhaku/muutoksenhakuohjeet

   Verkkosivu. Tammikuu 2020.

   /ajankohtaista/2019/muutoksia-oikeudenkayntiin-hallintotuomioistuimissa

   Verkkosivu. Ohjeistuskunnille. Elokuu 2019.

   Opas

   Kuntaliiton muutoksenhakuopas tilattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta. Oppaasta ilmestyy p?ivitetty ja laajennettu laitos vuoden 2020 aikana.

   ?

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright