春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Talouden ohjaukseen liittyvi? kysymyksi? kuntaliitoksen toteutuksessa

   Kuntaliitosten valmistelun yhteydess? on noussut esiin talouden ohjaukseen liittyvi? kysymyksi?, joista kaikilta ei ole riitt?v?n yksityiskohtaisesti s??detty kuntalaissa ja kuntajakolaissa.?Alla olevat ohjeet perustuvat Kuntaliiton toimiston mainittuja lakeja koskeviin tulkintoihin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeisiin ja lausuntoihin kuntalain 110–120 §:n ja kirjanpitolain soveltamisesta.

   1. Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen sek? mahdolliset yksil?idyt toimenpiteet alij??m?n kattamiseksi kuntajaon muutostilanteessa
   2. Kuntajaon muutoksen kirjanpidollinen k?sittely
   3. Kuntayhtym?osuuksien k?sittely kuntajaon muutoksessa
   4. Yhdistymisavustusten kohdentaminen ja jaksottaminen
   5. Hallinnon ja talouden tarkastus kuntajaon muutostilanteissa
   6. Varainsiirtovero omaisuussiirroissa???

   1. Talousarvion ja -suunnitelman laatiminen sek? mahdolliset yksil?idyt toimenpiteet alij??m?n kattamiseksi kuntajaon muutostilanteessa

   Lakkaavan kunnan talousarvio ja -suunnitelma

   Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja –suunnitelmaa kunnan olemassaoloa pidemm?ksi ajaksi. Tilanteessa, jossa valtuustot ovat p??tt?neet kuntaliitoksesta, talousarvio ja –suunnitelma laaditaan ja mahdollisista yksil?idyist? toimenpiteist? alij??m?n kattamiseksi p??tet??n kuntaliitoksen toteutumiseen saakka. Kuntaliitoksen selvitysty? tai valmistelu ei viel? vapauta talousarvion ja?taloussuunnitelman laatimisesta v?hint??n kolmeksi vuodeksi.?

   Talousarvio ja -suunnitelma

   Yhdistymisp??t?sten j?lkeen kunta ei laadi en?? omaa talousarviota ja?taloussuunnitelmaa. Uuden kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta vastaa yhdistymishallitus. Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat sek? velvoitteet siirtyv?t uudelle kunnalle yhdistymishetkell?. T?m? voi edellytt?? omaisuusj?rjestelyj? kuntien konsernirakenteissa sek? jopa konsernirakenteiden muutoksia yhdistymisen j?lkeen tarkoituksenmukaisemmaksi.

   Taloussuunnitelman tasapainottaminen ja alij??m?n kattamisvelvoite

   Kuntalain talouden tasapainottamista ja alij??m?n kattamista koskevia s??nn?ksi? sovelletaan my?s kuntaliitostilanteessa. Lakkaavan kunnan ei tule tehd? kuntaliitosta ennakoivia muutoksia oman p??oman rakenteessa. Alij??m?n kattamisessa tulee noudattaa kuntalain 113 §:n ja sen perustelujen mukaisia perusteita oikean ja riitt?v?n kuvan antamisesta kunnan taloudellisesta asemasta sek? kuntaliitosta edelt?viss? tilinp??t?ksiss? ett? uuden kunnan avaavassa taseessa.

   Uuden kunnan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylij??m?inen. Kunnan taseeseen kertynyt alij??m? tulee kattaa enint??n nelj?n vuoden kuluessa tilinp??t?ksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa p??tt?? yksil?idyist? toimenpiteist?, joilla alij??m? mainittuna ajanjaksona katetaan.?

   2. Kuntajaon muutoksen kirjanpidollinen k?sittely?

   Kuntaliitosta edelt?v?t tilinp??t?kset

   Kuntaliitosta edelt?v?t tilinp??t?kset laaditaan kaikissa liitoskunnissa tilinp??t?ksen antamisesta annettujen s??nn?sten ja soveltamisohjeiden mukaisesti ilman kuntaliitosta ennakoivia kirjauksia. Muutoksia oman p??oman rakenteessa tai varausluonteisissa eriss? ei tehd? siit? poiketen, mit? kunnan olisi toimintaa jatkaessaan muutoin sallittu tehd?.

   Konsernitilinp??t?s laaditaan kuntaliitoskunnissa my?s viimeiselt?, ennen liitosta p??ttyneelt? tilikaudelta s??nn?sten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilinp??t?ksen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta konsernitilinp??t?ksen laatimisesta. T?m? merkitsee my?s konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman laadintavelvoitteen noudattamista. Konserniyhteis?jen yhdistelyss? konsernitilinp??t?kseen on kuitenkin mahdollisuus noudattaa olennaisuuden periaatetta sis?isten erien eliminoinnissa.

   Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolla ei ole toimivaltaa my?nt?? poikkeuksia kuntalain s??nn?ksist? koskien tilinp??t?ksen valmistumisajankohtaa tai tilinp??t?ksen laatimisvelvollisuutta. T?m? koskee my?s konsernitilinp??t?ksen laatimista.

   Avaavan taseen muodostaminen

   Uuden kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan p??s??nt?isesti samoja tase-erien arvostus- ja kirjausperiaatteita riippumatta siit?, onko kyse uuden kunnan perustamisesta, kunnan liitt?misest? toiseen kuntaan tai muusta kuntajaon muutoksesta.

   Kuntien kuntaliitosta edelt?v?t taseet yhdistell??n rivi rivilt? uuden kunnan avaavaksi taseeksi keskin?iset saamiset ja velat eliminoiden. Yhdistely tehd??n kirjanpitoarvoissa. Arvonkorotukset ja -alennukset k?sitell??n uuden kunnan kirjanpidossa niist? annettujen s??nn?sten ja ohjeiden mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 90/2009 mukaan avaavan konsernitaseen laadinta kuntaliitoksen j?lkeen on perusteltua, jotta konsernin rahoituslaskelma on mahdollista laatia, ja jotta konsernitilinp??t?ksen jatkuvuudesta voidaan varmistua.

   Poistosuunnitelman muuttaminen

   Kuntajaon muutos ei sin?ns? edellyt? muutosta liitoskuntien hyv?ksymiin poistosuunnitelmiin, ellei niiden perusteena olevat tulonodotukset ja tuotannontekij?iden k?ytt??n liittyv?t odotukset muutu uudessa kunnassa siit?, mit? ne olivat lakkautetussa kunnassa.

   Mahdolliset pysyvien vastaavien arvonalennukset ja lis?poistot tehd??n uuden kunnan kirjanpidossa viime mainitun kunnan tulonodotusten ja tuotannontekij?iden k?ytt??n liittyvien odotusten perusteella.

   Jos kuntajaon muutoksesta aiheutuu tarve tarkistaa poistosuunnitelmaa, poistetaan siirrettyjen pysyvien vastaavien hankintameno mahdollisin oikaisuin tarkistettuna tuotannontekij?n arvioidun j?ljell? olevan taloudellisen pitoajan kuluessa.

   Poistosuunnitelman tarkistamistarvetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon oikean ja riitt?v?n kuvan antaminen uuden kunnan keskim??r?isten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta.

   Investointivarausten ja poistoeron siirt?minen

   Lakkautettavien kuntien investointivaraukset ja poistoerot siirret??n uuden kunnan taseeseen, jos niiden perusteet ovat edelleen voimassa. T?m? tarkoittaa, ett? siirrett?v? investointivaraus tulee kohdistaa uuden kunnan investointisuunnitelmassa m??r?ttyyn hankkeeseen.

   Rahastop??omien siirt?minen

   Lakkautettavien kuntien rahastojen p??omat ja niiden mahdolliset erilliskatteet merkit??n vastaanottavan kunnan taseeseen kirjanpitoarvoissa edellytt?en, ett? rahastos??nn?iss? m??r?tyt perusteet rahaston kartuttamisesta ja k?yt?st? ovat edelleen voimassa.

   Pakollisten varausten siirt?minen

   Lakkautettavien kuntien taseiden pakolliset varaukset vastaisiin menoihin, menetyksiin ja korvausvastusiin siirret??n uudelle kunnalle, jos niihin liittyv?t velvoitteet ovat edelleen voimassa.

   Oman p??oman rakenne ja muutokset

   Lakkautettavien kuntien oman p??oman er?t yhdistell??n kirjanpitoarvoissa vastaaviin eriin uuden kunnan avaavassa taseessa. Kuntaliitosta ennakoivia muutoksia oman p??oman rakenteeseen ei tule tehd? lakkautettavan kunnan tilinp??t?ksess?. Muusta syyst? teht?viss? siirroissa oman p??oman erien kesken tulee noudattaa kuntalain 113 §:n ja sen perustelujen mukaisia perusteita oikean ja riitt?v?n kuvan antamisesta kunnan taloudellisesta asemasta sek? kuntaliitosta edelt?viss? tilinp??t?ksiss? ett? uuden kunnan avaavassa taseessa ja kirjanpidossa.?

   3. Kuntayhtym?osuuksien k?sittely kuntajaon muutoksessa?

   Kuntajaon muutoksessa lakkautetun kunnan j?senyys kuntayhtym?ss? p??ttyy. Jos kaikki kuntayhtym?n j?senkunnat liittyv?t yhdeksi kunnaksi, kuntayhtym? on purettava.?

   Kuntajaon muutoksessa lakkautetun kunnan j?senyyden tuoma oikeus kuntayhtym?n varoihin ja vastuu sen veloista eiv?t siirry suoraan uudelle kunnalle. J?senen eroaminen ja uuden j?senen ottaminen kuntayhtym??n eronneen j?senen tilalle tai muun j?senen j?senosuuden lis??minen on k?sitelt?v? toisistaan erillisin? tapahtumina.?

   Uuden j?senosuuden m??r??minen edellytt?? perussopimuksen muuttamista, jota kuntalain 57.1 §:n mukaisesti kahden kolmasosan j?senkunnista tai j?senkuntayhtymist? on kannatettava. Jos j?senin? on vain kuntia, lis?edellytyksen? on, ett? muutosta kannattavien j?senkuntien asukasluku on v?hint??n puolet kaikkien j?senkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. J?senosuuden muuttamiseen p?tee perussopimuksen muuttamisvelvoitteessa sama, mit? on todettu uuden kunnan liittymisest? j?seneksi erityisesti silloin, kun j?senosuuden muutoksella on vaikutusta j?senten p??t?svaltaan kuntayhtym?ss?.?

   Useimmiten kuntayhtymien perussopimukseen on otettu Kuntaliiton yleiskirjeen (20/80/1999) mukainen m??r?ys, jossa eroavalle j?senkunnalle suoritetaan perusp??oman j?senosuus tai osa siit?. Menettely voi kuitenkin johtaa kohtuuttomaan tulokseen erityisesti silloin, kun merkitt?v? osa j?senkunnista yhdistyy yhdeksi kunnaksi, joka jatkaa kuntayhtym?n j?senen?. Perusp??oman j?senosuus voi nimitt?in olennaisesti poiketa siit? osuudesta, mik? j?senkunnalla olisi varojen ja velkojen erotuksesta eli kuntayhtym?n nettovarallisuudesta.

   Tasapuolisempaan lopputulokseen p??st??n, kun j?senosuudet m??ritell??n osuutena kuntayhtym?n nettovarallisuudesta. Osuus m??r?ytyisi perusp??oman j?senosuutta vastaavana suhteellisena osuutena erotuksesta, joka saadaan kun kuntayhtym?n varoista v?hennet??n sen velat ja pakolliset varaukset.?

   Nettovarallisuutta laskettaessa voi olla perusteltua tarkistaa pysyvien vastaavien hy?dykkeiden ja osakkeiden ja osuuksien arvo nykyarvoon tai todenn?k?iseen luovutusarvoon, jos mainitut arvot poikkeavat olennaisesti kirjanpitoarvosta. Nykyarvolla tarkoitetaan hy?dykkeen j?lleenhankinta-arvoa v?hennettyn? ik?alennuksilla ja sit? sovelletaan poistonalaisten hy?dykkeiden arvostuksessa. Todenn?k?ist? luovu-tusarvoa sovelletaan ei-poistonalaiseen omaisuuteen kuten maa- ja vesialueisiin ja pysyvien vastaavien osakkeisiin ja osuuksiin. Muut varat ja velat arvostetaan nimellisarvoon eli k?yt?nn?ss? kirjanpitoarvoon. Nettovarallisuuden arvo voi olla my?s negatiivinen, jos velat ja vastuut ovat varoja suuremmat.????

   4. Yhdistymisavustusten kohdentaminen ja jaksottaminen

   Valtio maksaa kuntien yhdistyess? syntyv?lle uudelle kunnalle yhdistymisavustusta tietyin edellytyksin. Yhdistymisavustus muodostuu yhdistyvien kuntien lukum??r?n ja asukasm??r?n mukaan m??r?ytyv?st? perusosasta sek? lis?osasta. Avustus maksetaan kolmen vuoden aikana kuntajaon muutoksen voimaantulovuodesta, 40 % voimaantulovuotena ja 30 % kumpanakin kahtena seuraavana vuotena. Yhdistymisavustusten k?yt?n periaatteista tulee sopia jo yhdistymissopimuksessa. Yhdistymisavustus tulee k?ytt?? v?ltt?m?tt?miin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palveluj?rjestelm?n kehitt?miseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Sit? ei voi kohdistaa rahoitusosuutena m??r?tyn investoinnin hankintamenoon. Yhdistymisavustuksen viimeist? maksuvuotta seuraavan vuoden loppuun menness? kunnan tulee toimittaa ministeri?lle tilintarkastajan lausuman sis?lt?v? selvitys yhdistymisavustuksen k?yt?st?.

   Jos vuosina 2014–2017 voimaan tuleva kuntien yhdistyminen v?hent?? uuden kunnan valtionosuuksia verrattuna yhdistyvien kuntien yhteenlaskettuihin valtionosuuksiin, ministeri? my?nt?? uudelle kunnalle v?hennyksen johdosta kuntien yhdistymisen voimaantulovuotena ja sit? seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka valtionosuuksien v?henemisen korvausta.

   Yhdistymisavustus ja valtionosuuden v?henemisen korvaus kirjataan tuloksi maksuperusteisesti tuloslaskelman er??n Tuet ja avustukset.??

   5. Hallinnon ja talouden tarkastus kuntajaon muutostilanteissa

   Tilintarkastusta koskevat sopimukset siirtyv?t kuntarakennelain?36 §:n mukaisesti uudelle kunnalle. Lakkaavan kunnan valitsema tilintarkastaja suorittaa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan viimeisen tilikauden hallinnon ja talouden tarkastuksen, laatii tilintarkastuskertomuksen ja osoittaa sen uuden kunnan valtuustolle. Laissa ei s??det? tarkastuslautakunnan toimikauden p??ttymisest? kunnan lakkauttamisessa. Mahdollinen menettely on, ett? uuden kunnan valtuusto p??tt?? lakkaavan kunnan tarkastuslautakunnan toiminnan jatkamisesta siten, ett? se antaa arviointikertomuksen ja arvionsa mahdollisesti tehdyist? muistutuksista ja niihin annetuista selityksist? sek? k?sittelee tilintarkastuskertomuksen ja valmistelee vastuuvapauden my?nt?mist? koskevan asian.

   Uuden kunnan tarkastuslautakunta j?tt?? t?ll?in kuntien tilinp??t?kset sek? tilintarkastus- ja arviointikertomukset uuden kunnan valtuuston k?sitelt?v?ksi sek? tekee esityksen siit?, voidaanko tilinp??t?kset hyv?ksy? ja tilivelvollisille my?nt?? vastuuvapaus.??

   6. Varainsiirtovero omaisuussiiroissa

   Kiinteist?t

   Kunnat ja kuntayhtym?t eiv?t ole velvollisia suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteist?jen ostosta tai muusta saannosta. T?t? yleiss??nt?? sovelletaan my?s kuntajaon muutoksessa ja siit? johtuvassa kuntayhtym?j?rjestelyss?.

   Arvopaperit

   Kunnat ja kuntayhtym?t eiv?t ole velvollisia suorittamaan varainsiirtoveroa arvopaperin omistusoikeuden siirrosta kuntajaon muutoksessa ja siit? johtuvassa kuntayhtym?j?rjestelyss?.

   Yhti?itt?minen ja kiinteist?j?rjestelyt

   Varainsiirtoverolaissa (43a–43c §) on m??r?aikaisesti voimassaolevia kiinteist?jen tai arvopapereiden luovutuksia koskevia verovapauss??nn?ksi?, jotka koskevat kunnallisten vuokra-asuntojen omistusj?rjestelyj?, kuntien rakennej?rjestelyj? ja koulutuksen rakennej?rjestelyj?. S??nn?kset ovat olleet hieman eri muodoissa voimassa vuodesta 2007 alkaen ja t?ll? er?? voimassa vuoden 2016 loppuun asti.

   Kuntalain muuttamista koskevan lain (626/2013) voimaantulos??nn?kseen sis?ltyi merkitt?v? varainsiirtoverotusta koskeva poikkeama, joka koski niit? tilanteita, joissa kunta yhti?itti ennen lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamaansa toimintaa ja t?ss? yhteydess? siirtyy kiinteist?j? ja arvopapereita.

   Voimaantulos??nn?ksen soveltuminen edellytti, ett? kunta tai kuntayhtym? viimeist??n vuoden 2014 loppuun menness? kuntalain 2a §:ss? olevan yhti?itt?misvelvollisuuden t?ytt?miseksi luovutti osakeyhti?lle kiinteist?n, arvopapereita tai kiinteist?yhti?n osakkeita ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhti?n osakkeita. S??nn?s soveltuu siis tilanteissa, joissa omaisuus luovutettiin apporttina toimintaa jatkavalle osakeyhti?lle, mutta se ei sovellu liiketoimintakaupoissa.

   Uudessa, 1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015), on vastaava varainsiirtoverovapautta koskeva siirtym?s??nn?s julkisesta ty?voima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen tuottamisen sek? ty?terveyshuollon palvelujen tuottamisen yhti?itt?misest? sen tapahtuessa viimeist??n vuoden 2016 loppuun menness?.

   Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

   Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

   Tutustu ty?- ja elinkeinoministeri?n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamiin yleisohjeisiin ja lausuntoihin.

   lateral-image-left
   tags
   Sari Korento

   Sari Korento

   Kehitt?misp??llikk?
   Elinvoima ja talous -yksikk?, Kuntatalous
   +358 9 771 2616
   Vastuualueet
   • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
   • talouden ohjaus
   • tarkastus
   • sis?inen valvonta
   • riskienhallinta
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright